Ensiaskel lukutaitoon

0
606

Suomalainen koulu on tunnettu menestyjä Pisa-tutkimuksissa. Huolena on kuitenkin suomalaisten tyttöjen ja poikien välinen tasoero, joka on OECD-maiden suurin. Tytöt menestyvät Pisassa poikien jäädessä vertailun keskitasolle. Sukupuolten kuilu syvenee, sillä poikien osuus tukea tarvitsevista oppilaista kasvaa. Keskimäärin joka neljäs, mutta useassa kunnassa joka kolmas poika kuuluu tuen piiriin. Ensimmäiset kouluvuodet ovat kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeitä, sillä tuen tarve kasvaa voimakkaasti 3. vuosiluokkaan asti, jonka jälkeen määrä vakiintuu peruskoulun loppuun.

Erityisoppilaita yhdistää heikko luku- ja kirjoitustaito. Erityisopettajana olen havainnut että oppilaiden lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät vaikeudet ovat hyvin samankaltaisia. Ohjatessani taitoa uudelle polulle sama korjaava tekniikka tuottaa tuloksia pääosin kaikilla. Näyttää siltä, että lukemaan opettamisen menetelmän ja lukemisessa ilmenevien vaikeuksien välillä on syy-yhteys.

Kirjainten oppimiseen vuonna 2006 kehittämäni työkalu muotoutui luku- ja kirjoitustaidon menetelmäksi kesällä 2018. Erityisoppilaille kehittämääni menetelmää ovat hyödyntäneet erityisopettajat eri puolella Suomea lukuvuoden 2018-2019 aikana. Kirjallisen palutteen mukaan menetelmä innostaa oppimaan, vahvistaa omatoimisuutta sekä kehittää luku- ja kirjoitustaitoa.

Lukilinikka on vuonna 2011 perustettu yritys. Liikevaihtoa on kertynyt oppimisvälineen myynnistä yhteensä noin 47 tuhannella eurolla. Yritys etsii sijoittajaa hankkeeseen, jossa luku- ja kirjoitustaidon menetelmä integroidaan osaksi esiopetuksen toimintaympäristöä. Tavoitteena on tuottaa luku- ja kirjoitustaitoa seitsemässä viikossa niin, että lapsi motivoituu taidon harjaannuttamisesta. Menetelmän vaikuttavuutta arvioidaan sekä lapsen kehityksen että opetushenkilöstön näkökulmasta. Ohjelman toteuttaminen viidessä esiopetusyksikössä kustantaa seitsemältä viikolta arviolta 15 000 – 18 000 euroa. Kustannukset muodostuvat esiopetusryhmien tuotepaketista, ulkopuolisesta arvioinnista, opettajien koulutuksesta ja konsultoinnista sekä valmistelevasta työstä.

Alustavien tiedustelujen pohjalta hanke kiinnostaa opetuksen järjestäjiä. Vaikuttavuusarvioinnin toteuttaa valtiollinen arviointikeskus. Menetelmää käyttäneiden erityisopettajien palautteen ja havaintojen pohjalta uskon, että hankkeella saavutetaan tuloksia, jotka auttavat menetelmän ja tuotteiden kaupallistamisessa kansallisille ja kansainvälisille markkinoille.

Oletko kiinnostunut opetusalasta ja haluat vaikuttaa kehityksen suuntaan?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan mahdollisuuksista, joita hankkeen toteutuminen tuo mukanaan.

Terveisin

Jouni Braks

Lisätietoa:

LUKIKLINIKKA

Jouni Braks

Erityisopettaja, yrittäjä

+358 40 969 1811

jouni.braks(at)me.com

Lähteet: a. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet 9/2018, s. 7. b. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä 2014, s 146. c. Perusopetussuunnitelman perusteet 2014. d. Me-Säätiön ja THL:n tutkimus, http://data.mesaatio.fi/syrjaytymisen-dynamiikka/ e. Opetushallitus, http://www.vipunen.fi f. https://www.dyslexia-international.org g. Erityisopetuksen strategia 2007, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.